L’Academia de la Llingua Asturiana anuncia la primer convocatoria pal añu 2023  de la Prueba de Conocencia de la Llingua Asturiana «sabiendo’l fondu interés de munches persones de llograr que se reconoza la so conocencia de la llingua y manifestar asina’l so fondu amor al idioma asturianu». La prueba va ser el sábadu 28 de xineru nel so llar social, na cai L’Águila, 10 d’Uviéu.

Si tas interesáu/ada, pues matriculate hasta’l 25 de xineru nesti enllaz.